Type 1 Diabetes Mellitus Case Study Xapi 1R38fYC 1